ความหลากหลายของยีสต์ในป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน และการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

Publish Year National Conference 1
2008 exChanita Boonmak, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPoonpilai Suwanarit, "Diversity of yeast in water and sediments of mangrove forests along the upper coast of the Gulf of Thailand", 12 th BRT Annual Conference, 10 - 13 ตุลาคม 2008, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย