ผลของการใช้กากสบู่ดำเป็นวัตถุดิบในอาหารผสมรวมในโคขุน