การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้านคงคลังต่ำสุด ด้วยวิธีการวางแผนเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร

Publish Year International Journal 3
2015 exS. Thuankaewsing , inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exK. Piewthongngam , exS. Pathumnakul , "Harvest scheduling algorithm to equalize supplier benefits: A case study from the Thai sugar cane industry", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 42-55
2009 exPathumnakul, S, exPiewthongngam, K, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "Integrating a shrimp-growth function, farming skills information, and a supply allocation algorithm to manage the shrimp supply chain", COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1, เมษายน 2009, หน้า 93-105
2007 exPathumnakul, Supachai, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exPiewthongngam, Kullapapruk, "Procurement decisions regarding shrimp supplies for Thai shrimp processors", Aquacultural Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2007, หน้า 215-221
Publish Year International Conference 1
2007 exรศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exผศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม, "Purchasing Heuristic Algorithm for Minimizing Cost Related to By-size Inventory in Frozen Shrimp Industry", The IEEE international conference on industrial engineering and engineering management 2007, 2 - 5 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐสิงคโปร์