การเปรียบเทียบความเป็นพิษของปรอทและแคทเมียมที่มีต่อลูกหอยขมวัยรุ่น

Publish Year International Journal 1
2008 inนางเพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล, รองศาสตราจารย์, exพัชนี บุญชม้อย , "Comparative toxicity of mercury and cadmiun to the juvenile freshwater snail, Filopaludina martensi martensi", ScienceAsia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008 - ธันวาคม 2009, หน้า 367-370