กระบวนการเร่งปฏิกิริยาในระดับนาโนเมตร: การออกแบบการจำลองแบบโมเลกุล และการสังเคราะห์วัสดุที่มีโครงสร้างผลึกระดับนาโนเมตร