การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเซลลูเลสและไลเพสจากแมลงแกลบ