แมกนีโตมิเตอร์แบบสั่งตัวอย่างราคาประหยัด

Publish Year International Journal 23
2016 exTangwatanakul, Witoon, exChokprasombat, Komkrich, exSirisathitkul, Chitnarong, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exSirisathitkul, Yaowarat, "Magnetic phase transition of annealed FePt based nanoparticles synthesized by using Fe(beta-diketonate)(3)", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, ปีที่ 654, มกราคม 2016, หน้า 234-239
2015 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exThanida Charoensuk, exWanwisa Limphirat, exCHITNARONG Sirisathitkul, exWitoon Tangwatanakul, exUpsorn Boonyang, "Synchrotron X-ray Absorption and In Vitro Bioactivity of Magnetic Macro/Mesoporous Bioactive Glasses", Nanomaterials and Nanatechnology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 34, ธันวาคม 2015, หน้า 1-6
2015 exNonkumwong, J., exAnanta, S., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exPhumying, S., exMaensiri, S., exSrisombat, L., "Phase formation, morphology and magnetic properties of MgFe2O4 nanoparticles synthesized by hydrothermal technique", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 381, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 226-234
2015 exS. Unruan, exS.Srilomsak, exS.Priya, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exS.Rujirawat, exR.Yimnirun, "Local structure investigation and properties of Mn-doped BiFeO3–BaTiO3 ceramics", Ceramics International, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, เมษายน 2015, หน้า 4087-4092
2014 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exTunchanoke Khongnakhon, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exSansanee Rugthaicharoencheep, "Effects of Ca Addition on Chemical Composition, Microstructure and Dielectric Properties of BaTiO3", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 575, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 231-237
2014 exThanakrit Chotibhawaris, exTachai Luangvaranunt, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exYuttanant Boonyongmaneerat, "Influence of the Electrodeposited Co-Fe Alloys’ Characteristics on their Magnetic Properties", Advanced Materials Research, ปีที่ 1025-1026, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 709-716
2014 exS. Phromchuai, exC. Sirisathitkul, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of gadolinium substitution on magnetiocaloric properties of lanthanum strontium manganites", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 245-250
2014 exWongmaneerung, R., exPadchasri, J., exTipakontitikul, R., exLoan, T.H., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exYimnirun, R., exAnanta, S., "Phase formation, dielectric and magnetic properties of bismuth ferrite-lead magnesium niobate multiferroic composites", Journal of Alloys and Compounds, ปีที่ 608, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 1-7
2014 exWongmaneerung, R, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exYimnirun, R, exAnanta, S, "Phase formation, microstructure and magnetic properties of (1-x)BiFeO3- (x)(0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-0.1PbTiO(3)) system", CERAMICS INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 2299-2304
2014 exTangwatanakul, W, exSirisathitkul, C, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exLimphirat, W, "Synchrotron X-ray absorption of iron oxides synthesised by ultrasound assisted coprecipitation: effects of temperature and surfactant", MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, ปีที่ 18, พฤษภาคม 2014, หน้า 547-551
2013 exSujittra Chandarak, exJaru Jutimoosik, exAthipong Bootchanont, exMuangjai Unruan, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exShashank Priya, exSutham Srilomsak, exSaroj Rujirawat, exRattikorn Yimnirun, "Local Structure of Magnetoelectric BiFeO3–BaTiO3 Ceramics Probed by Synchrotron X-Ray Absorption Spectroscopy", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 455-461
2013 exR. Wongmaneerung, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exR. Yimnirun, exS. Ananta, "Phase Formation and Magnetic Properties of Bismuth Ferrite–Lead Titanate Multiferroic Composites", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 371-379
2013 exจุรีพร หนูดำ, exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, exผศ.ดร.นิรันดร มาแทน, exดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Magnetic properties of NdFeB-coated rubberwood composites", International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 65-70
2013 exChandarak, S, exJutimoosik, J, exBootchanont, A, exUnruan, M, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exPriya, S, exSrilomsak, S, exRujirawat, S, exYimnirun, R, "Local Structure of Magnetoelectric BiFeO3-BaTiO3 Ceramics Probed by Synchrotron X-Ray Absorption Spectroscopy", JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 455-461
2013 exนายอนุชิต ฮันเย็ก, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, "Magnetic and dielectric properties of natural rubber and polyurethane composites filled with cobalt ferrite", Plastics Rubber and Composites: Macromolecular Engineering, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, เมษายน - มีนาคม 2013, หน้า 89-92
2013 exLeenakul, W., exRuangsuriya, J., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exPengpat, K., "Fabrication and characterization of ferrimagnetic bioactive glass-ceramic containing BaFe12O19", Ceramics International, ปีที่ 39, ฉบับที่ SUPPL.1, พฤษภาคม 2013, หน้า S201-S205
2013 exPrasatkhetragarn, A., exArthan, A., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exVittayakorn, N., exYotburut, B., exYimnirun, R., "Ferroelectromagnetic characteristic of Na-doped 0.75BiFeO 3-0.25BaTiO3 multiferroic ceramics", Ceramics International, ปีที่ 39, ฉบับที่ SUPPL.1, พฤษภาคม 2013, หน้า S245-S248
2013 exPrasatkhetragarn, A., exMuangkonkad, P., exAommongkol, P., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exVittayakorn, N., exYimnirun, R., "Investigation on ferromagnetic and ferroelectric properties of (La, K)-doped BiFeO3-BaTiO3 solid solution", Ceramics International, ปีที่ 39, ฉบับที่ SUPPL.1, พฤษภาคม 2013, หน้า S249-S252
2013 exWongmaneerung, R., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exYimnirun, R., exAnanta, S., "Phase formation, microstructure and magnetic properties of (1-x)BiFeO3-x (0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.1PbTiO3) system", Ceramics International, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 2299-2304
2013 exW. LEENAKUL, exP. INTAWIN, exJ. RUANGSURIYA, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exK. PENGPAT, "Magnetic Bioactive SrFe12O19-SiO2-CaO-Na2O-P2O5 Glass-Ceramics for Hyperthermia Treatment of Bone Cancer", Integrated Ferroelectrics, ปีที่ 148, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 81-89
2013 exAnurak Prasatkhetragarn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exNaratip Vittayakorn, exBenjaporn Yotburut, exRattikorn Yimnirun, "Ferroelectric and Ferromagnetic Properties of K-doped 0.7BiFeO3–0.3BaTiO3 Multiferroic Ceramics", Ferroelectrics, ปีที่ 451, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 109-115
2013 exPRATTHANA INTAWIN, exWILAIWAN LEENAKUL, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exKAMONPAN PENGPAT, "Fabrication and Magnetic Properties of P2O5-CaO-Na2O Bioactive Glass Ceramic Containing BaFe12O19", Integrated Ferroelectrics, ปีที่ 148, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 171-177
2011 exSirisathitkul, C., exPiromrak, S., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Magnetoimpedance of cobalt-coated silicon steels", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 406, ฉบับที่ 2, มกราคม 2011, หน้า 155-158
Publish Year National Conference 1
2010 exอนุชิต ฮันเย็ก, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, "สมบัติแม่เหล็กและไดอิเล็กตริกของวัสดุคอม โพสิตโคบอลต์เฟอร์โรต์-พอลิโพรไพลีน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย