การผลิตไบโอไฮโดรเจนด้วยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำจากน้ำมันชีวภาพที่ได้จากต้นสบู่ดำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni บนตัวรองรับ CeO2 ขนาดนาโนเมตร

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exนายภูษิต แซ่เจีย, "Hydrogen Production via Catalytic Steam Reforming of Representative Component of Bio-oil by Using Nickel Over Calcium Aluminate-ceria-titania Catalyst", 17th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2010) , 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exศรีแพร หวังกล่อมกลาง, exดร.พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, "Hydrogen production by catalytic steam reforming of biooil derived from Jatropha stem using Ni supported on nanosized-CeO2", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposium, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exดร.พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, exนางสาวศรีแพร หวังกล่อมกลาง, "ผลของอัตราส่วน Ni/Ce ของตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2 ต่อผลได้ไฮโดรเจนจากกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำของน้ำมันชีวภาพจากต้นสบู่ดำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย