อิทธิพลของระบบการเขตกรรมที่ดอนต่อการสูญเสียธาตุอาหารในดินที่พัฒนาการสูง

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Short-term Tillage Effect on Properties of an Arenic Haplustult under Maize Cultivation in Tropical Savanna Climate, Northeast Thailand.", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 41-51
Publish Year National Journal 2
2011 exภัทรา ประเสริฐสมบัติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการไถพรวนต่อสมบัติดินและผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกบนดินชุดดินวาริน", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 13-24
2010 exภัทรา ประเสริฐสมบัติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "อิทธิพลของการไถพรวนต่อสมบัติดินและผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกบนดินวาริน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า ---
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exภัทรา ประเสริฐสมบัติ, "การสูญเสียไนโตรเจนที่เป็นผลมาจากวิธีการไถพรวน", 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย