โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544(ช่วงขั้นที่ 1-2)

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (ช่วงชั้นที่ 1 – 2)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย