พฤติกรรมการใช้คอมิวเตอร์และการเลียนแบบพฤติกรรมจากเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน