การทำสายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์โดยการวิเคราะห์รูปแบบของไอโซไซม์

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exMaweang, M., "Postharvest of paddy and milled rice affected physicochemical properties using different storage condition", International Food Research Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 1359-1366
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exวรศักดิ์ ช่างภา, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "The Study of Mixed Culture for Thai Traditional Fermentation Starter (Loog-Pang) Production.", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย