การจัดกลุ่มผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเว็บแบบออนไลน์

Publish Year International Journal 1
2011 exManaskasemsak, B., inดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, exYamana, H.b, "Time-weighted web authoritative ranking", Information Retrieval , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 133-157