การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ต้านทานโรคราน้ำค้างโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย

  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551 (2550-2551)

  • inดร.ชบา จำปาทอง

  • inดร.ชบา จำปาทอง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี