ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.1 การวิจัยระบบการจัดการวัชพืชในไร่อ้อย