การประเมินผลการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังออกจากแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในศาลล้มละลายกลาง