โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่องการพัฒนาแบคทีเรียในไส้เดือนฝอยเพื่อกำจัดศัตรูพืช