โครงการวิจัยการชักนำเฟินชายผ้าสีดาและกลุ่มเฟินข้าหลวงให้กลายพันธุ์โดยสารเคมีและรังสีแกมม่า