การศึกษากิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่จัดโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล