การใช้ DEGITAL SIGINAL PROCESSING เทคนิคประยุกต์เข้าในระบบไฟฟ้ากำลัง