การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในเขตและรอบเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย