การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากสเตรียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์