การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biodiesel production from crude palm oil using heterogeneous catalyst", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย