บุคลิกภาพ ความคาดหวังการปรับตัวทางสังคม และการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนเตรียมแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์