ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในอาหารต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคนม