นวัตกรรมการผลิตวัสดุเปลี่ยนสถานะ(โดยใช้กราไฟท์หุ้ม) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสิ่งก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน