การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ