การพัฒนาวัสดุดูดซับชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะ