การทำงานวิจัยและพัฒนาวัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสิ่งก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน