การนำเข้าพันธุ์ไม้ผลจากต่างประเทศและการทดสอบพันธุ์ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

Publish Year National Conference 4
2008 inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งองุ่น", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารสกัดสาหร่ายทะเลต่อผลสำเร็จในการต่อกิ่งอะโวคาโด", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การรวบรวมอะโวคาโดสายพันธุ์ Hass 4 สายพันธุ์ เพื่อทำแปลงแม่พันธุ์", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "อะโวคาโดพันธุ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย