การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรุงเทพฯ)

  • โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

  • inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี