การส่งเสริมและวิจัยการผลิตหม่อนไหมครบวงจรเพื่อการเกษตรยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

Publish Year National Conference 1
2008 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การส่งเสริมและการวิจัยการผลิตหม่อนไหมครบวงจรเพื่อการเกษตรยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี", การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2549 จากเครอข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน, 9 กันยายน 2008