เทคนิคการรวมตัวจำแนกหลายตัวสำหรับระบบค้นพบความรู้

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exTeawtechadecha, P, "A self-tuning of membership functions for medical diagnosis", Lecture Notes in Business Information Processing, ปีที่ 24, มกราคม 2009, หน้า 275-286
Publish Year International Conference 3
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล, "Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis using Feature-based Fuzzy Fusion . ", IMEC2007, 21 - 23 มีนาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล, "An Automatic Membership Functions Generation using Decision Tree for Fuzzy Logic", Intech2007, 12 - 14 ธันวาคม 2007, เครือรัฐออสเตรเลีย
2005 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Ensemble Classifier using Different Feature Sets for Web Page Categorization", International Conference on Intelligent Computing, 23 - 26 สิงหาคม 2005, Hefei สาธารณรัฐประชาชนจีน