การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ Fuyu