โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก

Publish Year National Conference 1
2004 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "สังคมศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติบนยอดอ่อนของต้นพริก", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ในงานครบรอบ 20 ปี โครงการ พสวท. วันที่ 1-2 เมษายน 2547, 1 เมษายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย