การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรุงเทพฯ)

  • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547

  • inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

  • inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี