การรวบรวม การคัดเลือกพันธุ์ และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร