โครงการย่อยที่ 2 การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้กระบวนการผลิตน้ำปลา