การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม : การสอนงานด้วยเทคนิค