การใช้สมุนไพรแทนนินสูง (ใบชา) ต่อการเจริญเติบโตความสมบูรณ์พันธุ์และสมรรถภาพการผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inนางอรทัย จินตสถาพร

  • inนางอรทัย จินตสถาพร

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2011 inนางอรทัย จินตสถาพร, "Effect of Tea Leaf (Camellia sinensis L.) on Japanese QuailEgg Production Performance and Egg Quality", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011)., 26 - 29 กรกฎาคม 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
2011 inนางอรทัย จินตสถาพร, "The Effect of Tea Leaf (Camellia sinensis L.) on Japanese QuailGrowth Production Performance and Reproductive Fertility", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011)., 26 - 29 กรกฎาคม 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย