ปรสิตในปลาบึกและลูกปลาบึก

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Bacterial and Fungal Infection in Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gogas Chevey) Hatchery.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 57-62
Publish Year National Journal 2
2009 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Fish Parasite Diversity in the Mekong River in the North of Thailand", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 37, ฉบับที่ supplement, ธันวาคม 2009, หน้า 62-70
2006 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประไพสิริ สิริกาญจน, รองศาสตราจารย์, "Two species of Prosorhynchoides Dollfus, 1929 (Bucephalidae: Bucephalinae) from Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas Chevey) from Mekong River, Chiangrai Province", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, กันยายน 2006, หน้า 745-751
Publish Year National Conference 2
2005 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในการเพาะและอนุบาลปลาบึก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Bacteria of Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas Chevey) fry - larva and their chemical control", JSPS-NRCT International Symposium Joint Seminar 2005, 19 - 21 ธันวาคม 2005