การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและโภชนาการของอาหารไทยเพื่อการส่งออก

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์