การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี / ฟิสิกส์กล้องส้มโอพันธุ์ / และอายุต่าง ๆ กันที่ปลูกในประเทศไทยและศึกษาการกำจัด