Conference

การสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (‘83-168’x‘Pepac25’) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกส
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 8 พฤษภาคม 2009
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-