Conference

การโคลน การแสดงออก และการศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างของโกร์ทฮอร์โมนจากปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-