Conference

Article
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา บ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2020
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-