Conference

ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (URPAS 2018) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (ISBN: 9789743688966)
ชาติ
27 เมษายน 2018
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-