Conference

Article
การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานด้วยการลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยใช้สวนแนวตั้ง
Conference
ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (URPAS 2018) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (ISBN: 9789743688966)
Class
ชาติ
Date
27 เมษายน 2018
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-