Conference

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กะโหลกศีรษะ โดยใช้ลายพิมพ์รอยตัดระนาบแฟรงค์เฟิร์ต
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
1 มีนาคม 2016
Location
ราชบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-