Conference

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782527)
ชาติ
26 มิถุนายน 2015
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-