Conference

Article
ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณาแฝงที่ปรากฏมนนิตยสารท่องเที่ยว "องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.)" ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี พ.ศ. 2551-2555
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต์ ครั้งที่ 5 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
4 มิถุนายน 2015
Location
- กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-